Hudba Praha, 2 EP, Panton 1988
Hudba Praha, 1988, 2-3 strana obalu
Hudba Praha, 1988, 2-3 strana obalu
Hudba Praha, 1988, vinyl č. 1
Hudba Praha, 1988, vinyl č. 1
Hudba Praha, 1988, vinyl č. 2
Hudba Praha, 1988, vinyl č. 2
Hudba Praha (oficiální obal), MC, Panton 1988
Hudba Praha (oficiální obal), MC, Panton 1988
Hudba Praha (původní zakázaný obal), MC, Panton 1988
Hudba Praha (původní zakázaný obal), MC, Panton 1988
Hudba Praha, 1988, kazeta
Hudba Praha, 1988, kazeta
Hudba Praha (1. reedice), CD, Panton 1991
Hudba Praha (1. reedice), CD, Panton 1991
Hudba Praha (1. reedice 1991), disk
Hudba Praha (1. reedice 1991), disk
Hudba Praha (2. reedice 2004), CD, EMI Czech Republic
Hudba Praha (2. reedice 2004), CD, EMI Czech Republic
Hudba Praha (2. reedice 2004), disk
Hudba Praha (2. reedice 2004), disk